شفق

اتوماسیون تیم های پروژه ای و ستادی و فرایندی

اتوماسیون تیم های پروژهای و ستادی و فرایندی وان وین

مقدمه

برنامه ریزی و کنترل و نظارت و ارزیابی نیروهای انسانی برای هدایت آنها، مهمترین دغدغه در تیم ها است .

هدایت منابع انسانی به سمت هدف به وسیله امر و نهی ها انجام میشود.

امر و نهی ها تبدیل به وظیفه میشود. و به هر منبع انسانی واگذار میشود. هر فرد به تنهایی نمی تواند یک وظیفه را به درستی انجام دهد. و لذا نیاز به همکاری تیمی است .

تیم ها به سه دسته کلی تقسیم میشود :

  1. تیم های ستادی(تیم هایی که فعالیت هایی را انجام میدهند که شروع و پایانی نمیشود برای آنها پیش بینی کرد و خیلی مقطعی و گذرا و تکرار پذیرند)
  2. تیم های های پروژه ای (تیم هایی که فعالیت هایی را انجام دهند که باید یک نتیجه منحصربه‌فرد و از پیش تعیین شده را با یک زمان از قبل تعیین شده و منابع مشخص، ایجاد کند)
  3. تیم های فرایندی(تیم هایی که فعالیت هایی را انجام میدهند که مجموعه‌ای از فعالیت های ساختاریافته و تکرار پذیربه هم مرتبط، ایجادکننده یک خدمت یا محصول می باشد )

سامانه های مدیریت وظایف زیادی در بازار موجودند . اما اکثرا در یک حیطه از این دسته بندی ذکر شده در بالا، امکان ایجاد بهروه وری در تیم را  به شما میدهند .

اما سامانه وان وین با افتخار توانسته است که هر سه نوع تیم ها و وظایف مربوط به آنها را در خود مدیریت کند .

شفق
معرفی امکانات و قابلیت ها سامانه
شفق
معرفی امکانات و قابلیت ها سامانه

دانلود کاتالوگ سامانه وان وین :  اتوماسیون تیم های پروژه ای و ستادی