طراحی نرم افزار

محصولات

سامانه مدیریت استخر و فروش بلیت
سامانه مدیریت جامع آموزش مدارس
سامانه رفاه
سامانه بیمه تکمیلی
سامانه مرکز مدیریت هوشمند ترافیک
سامانه جامع آموزش
سامانه نظام پیشنهادات
سامانه میز خدمت
سامانه ضمانت و کسراز حقوق
سامانه قوانین و مقررات سازمانی
سامانه مدیریت پشتیبانی(Ticketing)
پورتال ساز شفق
میز خدمت شهرداری
اتوماسیون تیم های پروژه ای و ستادی و فرایندی