طراحی نرم افزار

محصولات

میز خدمت شهرداری
پورتال ساز شفق
سامانه مدیریت پشتیبانی(Ticketing)
سامانه قوانین و مقررات سازمانی
سامانه ضمانت و کسراز حقوق
سامانه میز خدمت
سامانه نظام پیشنهادات
سامانه جامع آموزش
سامانه مرکز مدیریت هوشمند ترافیک
سامانه بیمه تکمیلی
سامانه رفاه
سامانه مدیریت جامع آموزش مدارس
سامانه مدیریت استخر و فروش بلیت