راه اندازی شبکه های داخلی سازمانها و شرکتها ، سیستم مدیریت دانش و جمع آوری اطلاعات گسسته (Content Management System)