هوش تجاری

پیاده سازی سامانه های هوش تجاری با امکان یکپارچگی کامل اطلاعات عظیم سازمان در قالب گزارشات دقیق و پویا     ( Business Intelligence )