کارشناسی مهندسی نرم افزار

مهندس سید مصطفی حسینی

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

  مهندس علیرضا ساطع مدیر عامل

  کارشناسی مهندسی نرم افزار

   مهندس مصطفی رفیعی مدیر فنی

   برنامه نویسی وب

    مهندس سید حسین هاشمیان

    کارشناسی مدیریت NBA طراح فرم و گردش کار

     مهندس سید محمد سعید موسوی

     کارشناسی ارشد مدیریت NBA

      مهندس حمید رضا گائینی

      وب مستر پشتیبانی سایت

      سید مهدی حسینی