طراحی نرم افزار

محصولات

پورتال ساز شفق
سامانه مدیریت پشتیبانی (Ticketing)
سامانه قوانین و مقررات سازمانی
سامانه ضمانت و کسراز حقوق
سامانه میز خدمت
سامانه پیشنهادات
سامانه جامع آموزش
مرکز مدیریت هوشمند ترافیک
سامانه بیمه تکمیلی
سامانه رفاه
سامانه مدیریت جامع آموزش مدارس
سامانه مدیریت استخر و فروش بلیت