سامانه نامه کسر از حقوق کارکنان

سامانه ضمانت و کسراز حقوق

سامانه ضمانت و کسر از حقوق یا ثبت درخواست های کارکنان بعنوان یک پیج یا کارتابل شخصی است  که با استفاده از آن کارکنان می توانند به راحتی از باقی مانده حقوق و وضعیت درخواست های خود مطلع شوند .

 مراحل ثبت درخواست کسر از حقوق کارکنان در سامانه به شرح زیر می باشد
سامانه ضمانت و کسر از حقوق
سامانه ضمانت و کسر از حقوق
  • کارتابل من
  • درخواست های من

سامانه ضمانت و کسر از حقوق

    سامانه ضمانت و کسر از حقوق

سامانه ضمانت و کسر از حقوق

    سامانه ضمانت و کسر از حقوق