هوش تجاری

پیاده سازی سامانه های هوش تجاری با امکان یکپارچگی کامل اطلاعات عظیم سازمان در قالب گزارشات دقیق و پویا( Business Intelligence )