لیسانس مهندسی نرم افزار

مهندس سید مصطفی حسینی

فوق لیسانس مهندسی نرم افزار

  مهندس علیرضا ساطع مدیر عامل

  لیسانس مهندسی نرم افزار

   مهندس مصطفی رفیعی مدیر فنی

   برنامه نویسی وب

    مهندس سید حسین هاشمیان

    لیسانس مدیریت NBA طراح فرم و گردش کار

     مهندس سید محمد سعید موسوی

     فوق لیسانس مدیریت NBA

      مهندس حمید رضا گائینی

      وب مستر پشتیبانی سایت

      سید مهدی حسینی