کارشناس شبکه

  علیرضا ساطع مدیر عامل

  کارشناس ارشد نرم افزار

   مصطفی رفیعی مدیر سایت

   کارشناس نرم افزار

   سید مصطفی حسینی

   کارشناس شبکه طراح فرم و گردش کار

    سید محمد سعید موسوی

    کارشناس نرم افزار

     حمید رضا گائینی

     وب مستر پشتیبانی سایت

     سید مهدی حسینی